No Support JavaScript
Print Time:110.12.01 07:49

英譯法規中文內容(Chinese Content)

法規名稱(Title) 第三期鐵路建設公債條例
公發布日(Date) 025.02.25
法規內文(Content) 第 1 條
國民政府為籌集資金,興築湘、黔、川、桂等幹路,及補助平綏、正太、
隴海、膠濟等路,展長舊有路線,由財政部會同鐵道部發行公債,定名為
第三期鐵路建設公債。
 
第 2 條
本公債定額為國幣一萬二千萬元。於民國二十五年三月一日及民國二十六
年三月一日、民國二十七年三月一日分三次發行。每次債額四千萬元。
 
第 3 條
本公債按票面額九八發行。
 
第 4 條
本公債年息定為六釐,自每次發行之日起算,每年於二月底及八月底各付
息一次。
 
第 5 條
本公債分二十次還本,每年一次。每次償還各該次發行總額百分之五,計
二百萬元。各自每次發行之日起,扣足一年,開始還本。第一次發行之債
票,至民國四十五年二月底,第二次至民國四十六年二月底,第三次至民
國四十七年二月底,本息全數次第還清。
前項還本依照各該次還本付息表之規定,於還本前二十日以抽籤行之。
 
第 6 條
本公債還本付息,指定第一條所定興築展長各新路之餘利,及國有其他各
路除原有應還債務以外之餘利為基金。依照各該次還本付息表所載應還本
息數目,按月提交中央銀行,收入本公債基金保管委員會戶帳,專款存儲
備付。在新路未有餘利以前,由財政部於國庫項下第一年補助基金二百四
十萬元,第二年補助基金三百六十萬元,第三四兩年各補助基金四百八十
萬元,按期交中央銀行收入基金保管委員會戶帳,一併專儲備付。
 
第 7 條
本公債基金保管委員會,由財政部、鐵道部各派代表二人,審計部派代表
一人,與經理公債銀行代表三人共同組織之。其組織規程,由財政部、鐵
道部會同擬訂,呈行政院核准備案。
 
 
 
第 8 條
本公債還本付息事宜,由財政部、鐵道部委託本公債基金保管委員會辦理
,並指定中央銀行為經付本息機關。
 
第 9 條
本公債債款專充第一條規定之用途,不得移作別用,並另由財政部、鐵道
部各派代表二人,審計部派代表一人,共同組織債款保管委員會,負責收
存。其組織規程,由財政部、鐵道部會同擬訂,呈行政院核准備案。
 
第 10 條
本公債債票分一千元、五百元、一百元三種。
 
第 11 條
本公債債票,由財政部部長、鐵道部部長會同簽字發行。
 
第 12 條
本公債債票為無記名式,得自由買賣、抵押。凡公務上須繳納保證金時,
得作為擔保品,並得為銀行之保證準備金。
 
第 13 條
本公債持票人除依照本公債條例享受各項權利外,不得對於第一條規定各
鐵路有何權利主張。
 
第 14 條
對於本公債如有偽造及毀損信用之行為者,由司法機關依法懲治。
 
第 15 條
本條例自公布日施行。
 
Data Source:Ministry of Finance, R.O.C. Laws and Regulations Retrieving System